Geschiedenis van het LO in Glanerbrug ( Deel 2)

School G 11. Dolphiaschool

De bouwkundige stukken voor de stichting van een nieuwe school aan de Gronauseweg tussen Dolphia en Glanerbrug werden in de raadsvergadering van 4 april 1910 goedgekeurd. Op 19 augustus 1910 kon de aanbesteding worden gehouden voor de bouw van een school van drie lokalen met gang en bijbouw.

 

De bouw van deze school G11 werd gegund aan J.W Horstman en J. Schildmeijer, aannemers te Enschede voor 12.183 gulden,–. Door genoemde aannemers werd tevens een onderwijzerswoning bij de school gebouwd waarop was ingeschreven voor 5.700 gulden. De nieuwbouw werd op 16 januari 1911 geopend. In 1912 werd de school uitgebreid met drie lokalen waardoor een zes- klassige school ontstond.

 

De aanbesteding voor deze uitbreiding werd gehouden op 22 februari 1912. Het werk werd gegund aan H.A. ten Thij, aannemer te Enschede voor 7.174 gulden.

Bij de samenvoeging van Enschede en Lonneker op 1 mei 1934 ging de school over naar de gemeente Enschede. School G11 aan de Rijksweg 418, in 1966 gewijzigd in Gronausestraat 827, werd in 1940 de Dolphiaschool. In 1954 werd besloten tot een algehele restauratie en verbouwing van de school. De raad verleende daarvoor een krediet van 79.570 gulden. Om de restauratie vlot te trekken werd het onderwijs tijdelijk verplaatst naar een ander gebouw. De aanbesteding voor de restauratie en verbouw werd gehouden op 4 maart 1955. Het werk werd uitgevoerd door de aannemers Tiecke en Spijker te Enschede.

Op 9 december 1955 kon de vernieuwde Dolphiaschool officieel in gebruik worden genomen. In het schooljaar 1965-1966 lag het aantal leerlingen van de Dolphiaschool beneden het wettelijk vereiste aantal van 125. Op grond hiervan zou moeten worden besloten tot opheffing van de school. Zover is het echter niet gekomen. De raad besloot op 20 december 1965 de instandhouding van de school te vorderen. Dit besluit werd door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel op 7 februari 1966 goed gekeurd. Dezelfde procedure herhaalde zich in 1971-1972 en 1973. In de school waren 5 klassen gewoon lager onderwijs en 2 klassen kleuteronderwijs gevestigd.

Na bezoek van de geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid voor Overijssel in maart 1976, waarbij geconcludeerd werd, dat de algemene toestand van het schoolgebouw van dien aard was, dat renovatie of vervanging was aan te bevelen, werd besloten tot het bouwen van een nieuwe school. Het ontwerp voor een vijf- lokalig schoolgebouw werd in 1978 goedgekeurd. De aan besteding werd gehouden op 24 april 1979. De bouwkundige werkzaamheden werden gegund aan het aannemersbedrijf Bramer B.V. te Vriezenveen, het glas-en schilderwerk aan het schildersbedrijf Kempers B.V. te Enschede, de centrale verwarmingsinstallatie aan Heringa en Wuthrich te Enschede en de electriciteitsinstalatie aan het elektrotechnisch installatiebedrijf Timmerman B.V. te Enschede. De totale kosten werden beraamd op 1.261.250 gulden.

Tijdens de nieuwbouw werden de leerlingen ondergebracht in het schoolgebouw Kerkstraat 20 te Glanerbrug. Hiervoor werd een speciale vervoersregeling getroffen. Het oude schoolgebouw uit 1911 werd in 1979 gesloopt. De nieuwe school werd in juni 1980 geopend op de plaats waar de oude school heeft gestaan.

 

Schoolhoofden waren:
Bruin van 1911 – 1915
Bonga van 1915 – 1938
Bron van 1938 – 1943
Dalstra van 1943 – 1953
H.G.C. Hofman van 1943 – 1953
H.P. Oudshoorn van 1973 – 1985

Schoolgebouwen en schoolnamen:
School G 11-Gronauseweg 1911 – 1936
School G 11-Rijksweg 418 1936 – 1940
Dolphiaschool, Rijksweg 418 1940 – 1980
Nieuwe Dolphiaschool 1980 – 1985

vanaf 1966 Gronausestraat 827

Kleuteronderwijs Het Dolfijntje

De kleuterschool in de wijk Dolphia is ontstaan uit de in 1948 gevormde kleuterklas van de vereniging Volksonderwijs in de openbare lagere Dolphiaschool. Op 1 januari 1951 werd deze klas toegevoegd aan het openbaar kleuteronderwijs. Op 1 augustus 1956 was de kleuterklas een dependance van de kleuterschool De Zonnebloem. Op 1 augustus 1974 ging deze dependance over naar kleuterschool Bruintje Beer.

Bij raadsbesluit van 13 december 1976 werd voorgesteld een zelfstandige kleuterschool voor de wijk Dolphia te stichten. Daartoe werd een verzoek gericht aan H.M. de Koningin om het minimum aantal kleuters voor een te stichten openbare kleuterschool in deze wijk te stellen op 20. Bij Koninklijk Besluit van 13 november 1978 werd aan dit verzoek voldaan en kon tot stichting van de kleuterschool worden overgegaan. De raad besloot daartoe op 15 januari 1979. Met ingang van 1 maart 1979 kreeg Dolphia een zelfstandige kleuterschool. De school kreeg de naam “Kleuterschool Dolfijntje”.

In verband met de bouw van een nieuwe school voor zowel het lager en het kleuteronderwijs, kreeg Dolfijntje tijdelijk de beschikking over twee op het schoolterrein staande houten schoollokalen. Na het gereedkomen van het nieuwe schoolgebouw 1n 1980 duurde het tot 1 februari 1981, voordat de kleuterschool haar afdeling van de nieuwbouw kon betrekken. Op 1 augustus 1985 werd de kleuterschool opgenomen in de “Openbare Basisschool Dolphia”.

Hoofdleidster en schoolleider

Mevr. W. Th. Icking 1979 -1984
H.P. Oudshoorn (schoolleider) 1984 – 1985

 

Bronvermelding. Openbare Lagere scholen in Enschede & Lonneker 1645-1985 T. Wiegman / 75 jaar SV Sportlust / 100 jaar Muziekvereniging Wilhelmina /Glanerbrug info / HKG Glanerbrug / Basisschool Glanerbrug Noord.