Geschiedenis van het LO in Glanerbrug ( Deel 3)

School G 111. Schipholtschool / Albert Schweitzerschool

In verband met de steeds toenemende woningbouw in de gemeente Lonneker, werd in het najaar van 1912 de behoefte gevoeld aan meerdere schoolruimte. De gemeenteraad besloot op 24 februari 1913 het getal der openbare lagere scholen in de gemeente uit te breiden met drie. Een daarvan zou worden aan de Veenweg ( later Schipholtstraat ) te Glanerbrug. De aanbesteding voor de bouw van een schoolgebouw van drie lokalen en onderwijzerswoning aan de Veenweg te Glanerbrug werd gehouden op 27 januari 1914. De bouw van de school werd gegund aan de aannemers J. van den Graven en G. Bulter te Lonneker voor 12.983 gulden. De bouw van de onderwijzerswoning aan J.M. en J. Punte, aannemers te Enschede voor 5.394 gulden. De school aan de Veenweg, later Schipholtstraat, werd op 1 juli 1914 geopend.

 

 

In 1931 rezen er verschillende problemen ten aanzien van het onderbrengen van het groeiende aantal leerlingen in de slechts uit drie lokalen bestaande school. Een deel van de leerlingen werd ondergebracht in houten noodlokalen welke geplaatst waren bij school G1 aan de Rijksweg. Verontruste ouders wenden zich dan ook tot de gemeenteraad met het verzoek School G111 uit te breiden. Door het voortdurende tekort aan lokaalruimte in Glanerbrug gebeurde het, dat elk jaar de kinderen van de ene school naar de andere werden overgeplaatst en kinderen vaak drie of vier keer van school verwisselden. Uiteraard moest het onderwijs daaronder lijden. De bezorgdheid van ouders was zelfs zo groot, dat zij hun kinderen naar de bijzondere school stuurden om zo verzekerd te zijn van goede en hygiënisch in gerichte lokalen.

Het gemeentebestuur moest kiezen uit de mogelijkheden school 1 te verbeteren en school 111 uit te breiden of beide scholen te combineren in een nieuw te stichten dubbel schoolgebouw op een daarvoor geschikte plaats. De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs adviseerde een grondige verbetering van school G1 of een geheel nieuwe zeven-klassige school ter vervanging van school G1 te bouwen en school G111 uit te breiden met ten minste twee lokalen, zodat de gehele schoolbevolking in het eigen school gebouw kon worden ondergebracht. Ook de Ambtelijke Vereniging van Schoolhoofden te Lonneker kwam met een advies van dezelfde strekking. Zij adviseerden zelfs School G111 uit te breiden tot zes lokalen, doch voor alles zorg te dragen dat de rust onder de schoolbevolking in Glanerbrug terug zou keren.

Uiteindelijk werd besloten om een bestaande noodschool van het Stevenfenne te verplaatsen naar Glanerbrug naast school G111 aan de Schipholstraat. De aanbesteding hiervoor vond plaats op 27 februari 1932. De aannemer J. Bergsma verplaatste de noodschool voor 589 gulden.

Bij de samenvoeging van Enschede en Lonneker op 1 mei 1934 ging de school over naar de gemeente Enschede. School G111 aan de Schipholstraat 165 kreeg in 1940 de naam Schipholtschool. Bij besluit van de burgemeester van 9 juli 1943 werd de openbare lagere Schipholtschool met ingang van 17 augustus 1943 opgeheven. Op dezelfde datum werd echter, eveneens onder de naam Schipholtschool, een school voor voortgezet gewoon lager onderwijs ( VGLO ) opgericht. Dit onderwijs biedt als eindonderwijs in het algemeen weinig extra vooruitzichten.

In 1948 werden twee leslokalen ingericht tot gymnastieklokaal. In 1953 werd het schoolgebouw geheel gerestaureerd. Na de aanbesteding op 7 oktober 1953 werd het werk gegund aan H.J. Everink voor 45.936 gulden. Op 10 november 1954 werd de gerestaureerde V.G.L.O. school geopend. De raad besloot op 24 januari 1955 de naam van de Schipholtschool te wijzigen in Albert Schweitzerschool. Bij de invoering van de Mammoetwet van 1 augustus 1968 werd het V.G.L.O. omgezet in een school voor L.A.V.O (lager algemeen voortgezet onderwijs) Voorloper van het LBO ( lager beroeps onderwijs). Sedert 1974 maakt de school deel uit van de gemeentelijke Scholengemeenschap “De Marke”.

Schoolhoofden waren:
J.H. Buter van 1914 – 1920
A. Houwen van 1920 – 1926
B. Schierbeek van 1926 – 1929
C. J. Minkjan van 1931- 1934
D. Dalstra van 1935- 1943
E. Boswinkel van 1943 – 1947
F. Klinkert van 1948 – 1950
H.F. Last van 1950 – 1975

 

Schoolgebouwen en schoolnamen:
School G 111- Schipholstraat 165 1914-1940
Schipholschool idem 1940-1943
Schipholtschool ( v.g.l.o. ) idem 1943-1950
Albert Schweitzerschool idem 1955- 1990

De school heeft lange tijd leegstaan, nu is er een sportschool in gevestigd.

Bronvermelding. Openbare Lagere scholen in Enschede & Lonneker 1645-1985 T. Wiegman / 75 jaar SV Sportlust / 100 jaar Muziekvereniging Wilhelmina /Glanerbrug info / HKG Glanerbrug / Basisschool Glanerbrug Noord.